Kako su se osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS liječili do 2010. godine?

Do osnivanja Centra za radioterapiju u Banjoj Luci, na području Republike Srpske (RS) nije postojala medicinska institucija koja bi (tehnički i kadrovski) bila osposobljena da oboljelima od malignih bolesti pruža medicinske usluge iz radioterapije (RT).

To znači da su godinama unazad svi pacijenti oboljeli od malignih bolesti iz Republike Srpske odlazili na liječenje u neki od radioterapijskih centara u širem okruženju. Stanje se dramatično pogoršalo u periodu od 1991-2010. godine kada je liječenje pacijenata iz Republike Srpske uglavnom zavisilo od mogućnosti da budu primljeni u radioterapijske centre u Beogradu i Novom Sadu, koji su svojim deficitarnim kapacitetima jedva podmirivali i zahtjeve svojih osiguranika. Sve ovo je u velikoj mjeri komplikovalo i dovodilo u pitanje kvalitet i rezultat liječenja cjelokupne populacije bolesnika oboljelih od malignih bolesti u Republici Srpskoj.