Opcije tretmana – modaliteti

Standardni modaliteti liječenja uključuju: hirurgiju, radioterapiju, hemoterapiju i imunoterapiju. Postoje međunarodne smjernice za optimalni tretman svakog pojedinog tumora u datom stadijumu.  One su poznate kao medicina zasnovana na dokazima i koriste se u cijelom svijetu. Izbor najefikasnijeg modaliteta ili kombinacije modaliteta i njihova sekvencijalna/istovremena upotreba zavisi o određenim karakteristikama datog karcinoma. Odluku o mogućnostima liječenja donosi multidisciplinarni konzilijum za tumore. Opcije zračnih tretmana koji se rutinski sprovode u IMC Centru za radioterapiju se nalaze na Link za tretmane.