fbpx

Kako je uspostavljen Centar za radioterapiju Banja Luka?

U decembru 2006. godine Vlada Republike Srpske donijela je zaključak („Službeni glasnik RS“ br. 127/06) kojim se usvaja Informacija o potrebi izgradnje Centra za radioterapiju u Kliničkom centru u Banjoj Luci i usvaja Elaborat o ekonomskoj opravdanosti njegove izgradnje. Za realizaciju projekta izgradnje Centra za radioterapiju u Banjoj Luci je određen model Javno-Privatnog Partnerstva (JPP) koji je metodama ekonomske analize definisan najpovoljnijim modelom za Republiku Srpsku.

Prvi Tender je objavljen u avgustu 2007. godine, a ponovljeni postupak je urađen u aprilu 2008. Nakon sprovedenog tendera izabran je najbolji ponuđač, kompanija Euromedic International iz Holandije.

 

Euromedic International, holding kompanija iz Holandije, vodeći je Panevropski investitior i operater medicinskih centara po principu Javno – Privatnog Partnerstva. Dioničari kompanije Euromedic su Ares Life Sciences, vodeća Švajcarska firma za investicije u zdravstvo i Montagu Private Equity, jedan od vodećih privatnih equity fondova iz Londona. Ova kompanija posjeduje preko 140 visoko kvalitetnih medicinskih centara koji se bave pružanjem radiološke dijagnostike, laboratorije i radioterapije u 15 zemalja širom Evrope i vodeći je pružalac medicinskih usluga u većini zemalja u kojima je operativna. Euromedic zapošljava preko 3000 radnika od kojih je više od 750 ljekara, a sjedište uprave kompanije je u Budimpešti, Mađarska.

 

Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, potpisivan je ugovor sa odabranim ponuđačem u decembru 2008. godine, a ugovorne strane su VLADA REPUBLIKE SRPSKE – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS i KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, s jedne strane, i EUROMEDIC INTERNATIONAL, s druge strane. Ugovor je potpisan na period od 15 godina.

 

 

Koji su osnovni elementi javno-privatnog partnerstva?

 

Javno Privatno Partnerstvo podrazumijeva saradnju između javnih/državnih ustanova u RS i privatnih operatera u kojem privatni partner ima zadatak da:

1.    finansira

2.    izgradi/rekonstruiše

3.    obezbjedi menadžment

4.    održava infrastrukturu

5.    obezbjedi uslugu

 

U slučaju radioterapije, Euromedic je osnovao lokalno pravno lice „International Medical Centers“ Banja Luka, te inicijalno investirao 30 miliona KM u izgradnju objekta i nabavku kompletne medicinske i nemedicinske opreme. Euromedic je takođe obezbijedio lokalni menadžment i stručne kadrove (kojih do tada nije bilo na tržištu rada Republike Srpske), obezbijedio kompletnu infrastrukturu i sisteme za održavanje i servisiranje, te prema ugovoru započeo sa pružanjem usluga.

 

Cijena medicinske usluge je prema ugovoru fiksna i uključuje kompletnu uslugu koju obezbjeđuje Euromedic, odnosno njegovo lokalno pravno lice. U radioterapiji je ugovorena cijena tretmana po zračnom polju i aplikaciji.

 

Nakon početka operativnog rada centara, Fond zdravstvenog osiguranja RS mjesečno plaća usluge i to prema ispostavljenoj fakturi za kompletirane medicinske tretmane u prethodnom mjesecu.