Naš početak

 

Do osnivanja Centra za radioterapiju u Banjoj Luci, na području Republike Srpske (RS) nije postojala medicinska institucija koja bi tehnički i kadrovski bila osposobljena da oboljelima od malignih bolesti pruža medicinske usluge iz radioterapije (RT). Godinama unazad, svi pacijenti oboljeli od malignih bolesti iz Republike Srpske odlazili na liječenje u neki od radioterapijskih centara u širem okruženju.

Zašto je uspostavljen Centar za radioterapiju u Banja Luci?

Svjesna neophodnosti rješavanja problema liječenja malignih bolesti u Republici Srpskoj i njihovog rastućeg trenda, Vlada Republike Srpske je 2007. godine, kao prioritetan projekat, podržala izgradnju i opremanje novog Centra za radioterapiju u Banjoj Luci, u namjeri da se onkološkim pacijentima pruži kvalitetna i sveobuhvatna medicinska usluga.

Kako je uspostavljen Centar za radioterapiju Banja Luka?

U decembru 2006. godine Vlada Republike Srpske donijela je zaključak („Službeni glasnik RS“ br. 127/06) kojim se usvaja Informacija o potrebi izgradnje Centra za radioterapiju u Kliničkom centru u Banjoj Luci i usvaja Elaborat o ekonomskoj opravdanosti njegove izgradnje. Za realizaciju projekta izgradnje Centra za radioterapiju u Banjoj Luci je određen model javno-privatnog partnerstva (JPP) koji je metodama ekonomske analize definisan najpovoljnijim modelom za Republiku Srpsku.

Nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, potpisivan je ugovor sa odabranim ponuđačem u decembru 2008. godine, a ugovorne strane su VLADA REPUBLIKE SRPSKE – Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS i KLINIČKI CENTAR BANJA LUKA, s jedne strane, i EUROMEDIC INTERNATIONAL (danas pod nazivom affidea), s druge strane. Ugovor je potpisan na period od 15 godina.

Euromedic je osnovao lokalno pravno lice „International Medical Centers“ Banja Luka, te inicijalno investirao 30 miliona KM u izgradnju objekta i nabavku kompletne medicinske i nemedicinske opreme. Euromedic je takođe obezbijedio lokalni menadžment i stručne kadrove (kojih do tada nije bilo na tržištu rada Republike Srpske), obezbijedio kompletnu infrastrukturu i sisteme za održavanje i servisiranje, te prema ugovoru započeo sa pružanjem usluga  2. avgusta 2010. godine.

Centar za radioterapiju je izgrađen u okviru južnog krila Centralnog medicinskog bloka Kliničkog centra Banja Luka i smješten je u suterenu na prostoru od 2.000 kvadratnih metara. Građevinski i instalacioni radovi su izvedeni po najvišim evropskim standardima i Centar sadrži sve propisane elemente za rad ovakvog tipa ustanove, što uključuje tri bunkera za teleterapiju i jedan bunker za brahiterapiju.

Položaj Centra za radioterapiju Banja Luka u okruženju

Danas Republika Srpska ima najsavremeniji Centar za radioterapiju u ovom dijelu Evrope. Centar za radioterapiju Banja Luka svojim kapacitetom radioterapijskih tehnoloških resursa i kvalitetom sprovođenja liječenja postaje sve više prepoznatljiv na karti medicinskih centara u širem okruženju.