Brahiterapija / Unutrašnja radioterapija

Nazad
3DCRT (3D konformalna radioterapija)

Šta je brahiterapija?

Brahiterapija (unutrašnja radioterapija) je invazivnija metoda od transkutane radioterapije koja koristi radioaktivne izvore zračenja koji se stavljaju unutar samog tumora ili u njegovu neposrednu blizinu. Danas se u brahiterapiji najčešće koriste zatvoreni izvori iridijuma, kobalta i joda, a ranije se koristio i radijum, cezijum i radioaktivno zlato.

Osnovna karakteristika i prednost brahiterapije je strmi pad doze i bliski kontakt izvora zračenja sa tumorom, što znači da će onaj dio tkiva (tumora) koji se nalazi što bliže izvoru zračenja dobiti veću dozu zračenja, a okolno zdravo tkivo, koje je dalje od izvora zračenja, će biti maksimalno zaštićeno.

Brahiterapija se rjeđe sprovodi kao samostalna terapijska metoda, a češće u kombinaciji s transkutanom radioterapijom, kada se primjenom neke od brahiterapijskih tehnika lokalno, na sam tumor aplikuje maksimalna terapijska doza.

Brahiterapija se u našem centru najčešće primjenjuje u liječenju:

 • Ginekoloških tumora (intrakavitarna brahiterapija karcinoma grlića i tijela materice i vagine);
 • Tumora pluća (endoluminalna brahiterapija bronha);
 • Tumora kože i vidljivih sluzokoža (površinska/kontaktna brahiterapija);

Brahiterapija : vrste

Kada se govori o vrstama, brahiterapija se može podijeliti prema mjestu postavljanja izvora zračenja, prema brzini (jačini) doze u referentnoj tački, kao i prema aplikovanju radioizotopa u ciljni volumen.

Podjela brahitrapije prema mjestu postavljanja izvora zračenja:

 • Površinska (kontaktna) brahiterapija – izvodi se dovođenjem izvora zračenja u neposrednu blizinu površine tela. Koristi se za zračenje tumora lokalizovanih na koži i vidljivim sluzokožama.
 • Intrakavitarna (intraluminarna/endoluminalna) brahiterapija (naziv je dobila od latinske riječi cavum – šupljina) izvodi se uvođenjem radioizotopa u prirodne tjelesne šupljine (vagina, materica, mokraćna bešika, jednjak, dušnik i dostupni šuplji organi digestivnog trakta) pomoću šupljih vodiča – aplikatora.
 • Intersticijalna brahiterapija (ime potiče od latinske riječi interstitialis – međuprostoran) je način sprovođenja brahiterapije gdje se izvori zračenja uvode direktno u tumor, kroz šuplje vodiče u obliku igala, koje se zabadaju u tumorsko tkivo ili ubacivanjem radioaktivnih zrnaca u tumor pomoću specijalno konstruisanih aplikatora.

U našem centru najčešće se radi intrakavitarna brahiterapija kod ginekoloških tumora.

Podjela brahiterapije i brahiterapijskih aparata prema brzini (jačini) doze u referentnoj tački:

Različite vrste izvora zračenja (radioizotopa) u brahiterapiji doveli su do njihove klasifikacije sa aspekta jačine aktivnosti izvora, odnosno brzine (jačine) doze (dose-rate), te se u brahiterapiju uvode pojmovi: LDR (Low Dose Rate) – niska brzina (jačina) doze, MDR (Medium Dose Rate) – srednja brzina (jačina) doze i HDR (High Dose Rate) – visoka brzina (jačina) doze. Izvori zračenja koji se koriste u brahiterapiji se međusobno razlikuju po brzini kojom se terapijska doza zračenja aplikuje u željenoj tački ili volumenu, što direktno utiče na dužinu sprovođenja jednog brahiterapijkog zračenja:

 • Kod LDR režima zračenja brahiterapijsko zračenje traje nekoliko dana po jednoj aplikaciji. Tokom tih nekoliko dana pacijent je hospitalizovan u bolnici, a brahiterapijski aplikatori su konstantno pozicionirani u tijelu pacijenta.
 • Kod MDR režima  brahiterapijsko zračenje traje nekoliko sati po jednoj aplikaciji.
 • Kod HDR režima vrijeme trajanje brahiterapijskog zračenja se mjeri u minutama. Po aplikovanju terapijske doze, aplikatori se uklanjaju iz tijela pacijenta. Relativno kratko vrijeme zračenja u HDR režimu zračenja omogućava da se liječenje sprovodi u ambulantnim uslovima, pa se pacijent po završetku brahiterapije otpušta na kućnu njegu, s preporukama za higijensko-dijetetski režim i eventualni analgetsku/antibiotsku terapiju.

U našem centru je dostupno samo HDR brahiterapijsko zračenje.

Podjela brahiterapije prema aplikovanju radioizotopa u ciljni volumen

Aplikovanje radioizotopa u ciljni volumen može da bude privremeno (frakcionisana brahiterapija) i trajno.

Frakcionisana brahiterapija podrazumijeva privremeno aplikovanje radioizotopa u blizinu tumora i ozračivanje ciljnog volumena u određenim vremenskim intervalima, nakon čega se izvor i aplikatori uklanjaju iz tijela pacijenta. Dužina izvođenja tretmana (jedne frakcije) zavisi od više faktora, a prije svega od brzine doze koju emituje radioizotop, propisane doze, vrste, veličine i položaja tumora.

Jednokratnim aplikovanjem radioizotop se trajno pozicionira u tumoru, gdje će kroz više perioda poluraspada (traje više nedelja i meseci) emitovati dozu zračenja koja je potrebna za postizanje optimalnog terapijskog efekta. Tokom tog vremena, intenzitet zračenja će pasti na praktično zanemarljivu vrijednost, pa se istrošeni radioizotop ostavlja doživotno u tijelu pacijenta. Permanentno aplikovanje radioizotopa najčešće se izvodi u intersticijalnoj brahiterapiji tumora prostate, a kao radioizotop se obično koriste zrnca 125J.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi karcinoma molimo vas da nas kontaktirate na 051 340-510 ili putem kontakt forme.

Od čega se sastoji proces liječenja brahiterapijom?

Način na koji se sprovodi savremena brahiterapija zavisi od više medicinskih faktora: cilja sprovođenja brahiterapije, lokalizacije i veličine tumora, radiotolerancije okolnih zdravih organa; vrste brahiterapijskog uređaja i aktivnosti izvora zračenja; tehnike izvođenja brahiterapije (intrakavitarna, intraluminalna, površinska, intersticijalna, kombinovana intrakavitarna i intersticijalna brahiterapija); vrste aplikatora, vrste imidžinga za planiranje brahiterapije i tehnike planiranja brahiterapije.

Proces liječenja brahiterapijom sastoji se od većeg broja procedura koje su međusobno povezane:

 • Priprema pacijenta za brahiterapiju podrazumijeva njegovo detaljno informisanje o cilju i načinu sprovođenja liječenja i davanje instrukcija o higijensko-dijetetskom režimu (laksativi prije intervencije, prazan želudac i sl.). Zavisno od načina sprovođenja,  pojedine brahiterapijske aplikacije izvode se u sedaciji, uz ordiniranje antitusika i antiemetika (endoluminalna brahiterapija bronha i jednjaka).
 • Aplikacija vodiča (aplikatora) podrazumijeva postavljanje vodiča izvora zračenja (aplikatora napravljenih od metala ili plastike) u neposrednu blizinu ili direktno u tkivo tumora. Aplikatori su po namjeni, obliku, dimenzijama prilagođeni vrsti i lokalizaciji tumora koji se zrači, a u svom centralnom dijelu imaju šupljinu u koju aparat kasnije, prema izračunatom planu zračenja, dovodi izvor zračenja, koji se na tačno određenim mjestima zadržava određeni vremenski period dok se ciljni volumen ne ozrači. Koja vrsta aplikatora će se koristiti zavisi od lokalizacije ciljnog volumena (uterovaginalni aplikatori za brahiterapiju inoperabilnog karcinoma grlića materice, aplikatori za postoperativnu brahiterapiju tumora grlića i tijela materice, kateteri ili sonde za endoluminalnu brahiterapiju bronha i jednjaka, kateteri za kontaktnu brahiterapiju tumora kože…)
 • Nakon postavljanja aplikatora, provodi se CT snimanje, sa ciljem da se provjeri položaj aplikatora u odnosu na tumor i okolne zdrave organe, te da se na osnovu CT snimka izradi plan zračenja.
 • Planiranje brahiterapije je zadatak medicinskog fizičar koji na sistemu za kompjuterizovano planiranje brahiterapije određuje u kojim mjestima unutar aplikatora i koliko dugo izvor zračenja treba da se zadrži da bi ciljni volumen bio ozračen propisanom dozom uz maksimalnu zaštitu okolnih zdravih organa.
 • Sprovođenje brahiterapije – nakon provjere parametara plana zračenja, brahiterapijski aparat se preko konektora spaja sa aplikatorima i izvor se iz zaštitnog kontejnera tehnikom naknadnog punjenja aplikatora dovodi u aplikatore, odnoso u tijelo pacijenta. Sprovođenje brahiterapije se audio-vizuelnim nadzorom kontroliše iz komandne sobe brahiterapijskog uređaja. Po aplikovanju brahiterapijske doze i softverski kontrolisanog transfera izvora iz aplikatora u kontejner brahiterapijskog uređaja, aplikatori se uklanjaju iz tijela pacijenta i pacijent se, s preporukama, otpušta na kućnu njegu.

U prvim decenijama kliničke primjene, brahiterapija je izvođena tako što je radijacioni onkolog manuelno, obično pomoću pincete ili sličnog instrumenta vadio radioizotop (izvor) iz zaštitnog kontejnera (gde je čuvan hermetički upakovan u aplikatorima napravljenim u obliku igala, tuba, perli i sl.) i u što kraćem vremenu direktno ga manuelno aplikovao na željeno mesto, u blizini tumora ili u sam tumor. Rizik ovakvog načina rada bio je prekomjerno ozračivanje medicinskog osoblja, ali i nemogućnost da se izvor zračenja uvek pozicionira u optimalan položaj, u želji da se aplikacija izvede u što kraćem vremenu. Međutim, pojavom novijih brahiterapijskih aparata i uvođenjem tehnike naknadnog punjenja aplikatora sa distance omogućeno je znatno preciznije izvođenje brahiterapijske aplikacije, uz potpunu zaštitu personala te brahiterapija dobija značajno mesto u radioterapiji mnogih, na prvom mjestu ginekoloških tumora.

Tehnika naknadnog punjenja aplikatora sa distance (remote afterloading tehnika)  se sastoji u preciznom pozicioniranju praznog aplikatora na željeno mesto u blizini tumora, nakon čega se izvode imidžing procedure za planiranje brahiterapije na osnovu kojih se definiše položaj aplikatora u odnosu na ciljni volumen i rizične organe.

Nakon postavljanja aplikatora, određivanja doze i izrade plana zračenja, izvor zračenja se transportuje iz kontejnera brahiterapijskog uređaja na određeno mesto u aplikatoru, preko šupljih vodiča, automatizovano, daljinskim upravljanjem sa komandnog pulta, koji se nalazi u odvojenoj prostoriji.

Ko ne bi smio primati brahiterapiju?

Može se reći da ne postoje apsolutne kontraindikacije za brahiterapiju, ali isto tako postoje jasno definisane indikacije. Indikaciju za sprovođenje brahiterapije određuje Vaš radijacioni onkolog u skladu sa ciljem liječenja, lokalizacijom i stadijumom tumora.

Šta poslije brahiterapije?

Nakon završenog transkutanog zračenja i svih palniranih aplikacija brahiterapije, Vaš radijacioni onkolog će Vam preporučiti režim kontrola (kada i koje nalaze je neophodno uraditi da bi se pratio rezultat liječenja) i  higijensko-dijetetski režim.

Kao što nije potrebna nikakva posebna priprema za brahiterapiju, tako ni po završenoj brahiterapiji nema potrebe za posebnim režimom ishrane.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće u vezi karcinoma molimo vas da nas kontaktirate na 051 340-510 ili putem kontakt forme.

Brahiterapija omogućava postavljanje radioaktivnog izvora u neposredni kontakt sa tumorom što obezbjeđuje dostavljanje velike doze zračenja na tumor sa brzim padom doze u okolini i vodi boljoj poštedi okolnog tkiva.

Takođe je bitno reći da brahiterapija omogućava geometrijski najprecizniju dostavu doze u ciljnom volumenu i najčešće se koristi kod ginekoloških malignoma.

U principu nije potrebna nikakva posebna priprema, Vaš radijacijski onkolog će Vam dati detaljne instrukcije prije početka tretmana.

Cijela procedura traje oko 50 minuta.

Tokom tretmana pacijent mirno leži na stolu (na leđima) dok se plasiraju aplikatori.

Nakon toga slijedi CT snimak na osnovu kojeg se vrši konturisanje ciljnog volumena i okolnih zdravih organa i tkiva (tzv. organa od rizika) radi planiranja doznog rasporeda.

Kad su sve pripremne radnje završene i plan zračenja provjeren i odobren, pacijent započinje sa tretmanom.

U zavisnosti od bolesti koja se liječi, obično se brahiterapija isporučuje u 3-4 odvojena tretmana prema dinamici koju će Vam odrediti radijacijski onolog.

Brahiterapija nuspojave

Neželjeni efekti brahiterapije mogu biti akutni i hronični, u zavisnosti od postignutog doznog rasporeda i ograničenja doze u okolnim zdravim organima prema važećim smjernicama.

Akutni se manifestuju nadražajem  sluznica i nihovo saniranje se očekuje u roku od 3-4 nedjelje.

Hronični efekti su ozbiljniji i mogu nastati čak do 6 mjeseci nakon tretmana.

U oba slučaja, pacijent se treba obratiti nadležnom radijacijskom onkologu od kojeg će dobiti savjete o adekvatnom tretmanu neželjenih efekata i  odgovarajućem higijensko-dijetetskom režimu.

Svakom pacijentu se definiše vrsta tretmana koja će biti najoptimalniji izbor u odnosu na njegovo opšte zdravstveno stanje i stadijum bolesti.

Zato je neophodno da nam dostavite Vašu medicinsku dokumentaciju i konzilijarnu odluku kako bismo odredili najbolju tretmansku opciju za Vas, a na osnovu nje ćemo Vam pripremiti ponudu za liječenje sa cijenom.

Link za kontakt