Zašto je uspostavljen Centar za radioterapiju u Banja Luci?

Svjesna neophodnosti rješavanja problema liječenja malignih bolesti u Republici Srpskoj i njihovog rastućeg trenda, Vlada Republike Srpske je 2007. godine, kao prioritetan projekat, podržala izgradnju i opremanje novog Centra za radioterapiju u Banjoj Luci, u namjeri da se onkološkim pacijentima pruži kvalitetna i sveobuhvatna medicinska usluga. Svakako, ideja o izgradnji Centra za radioterapiju u Banja Luci postojala je godinama, od same izgradnje Kliničkog centra Banja Luka 70-ih godina prošlog vijeka.

 

U Elaboratu ekonomske opravdanosti izgradnje Centra za radioterapiju u Banja Luci (novembar 2006. godine) čiji je naručilac Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS navedeno je:

 

„Republika Srpska nema Centar za radioterapiju već se onkološki bolesnici, o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, upućuju  na liječenje van granica Republike Srpske, uglavnom u radioterapeutske centre u Republici Srbiji (Beograd, Sremska Kamenica). Cilj projekta je unapređenje medicinske nauke, obrazovanje domaćih stručnjaka i stvaranje uslova za  pružanje visokokvalitetne radioterapije vanjskim i unutarnjim ozračivanjem svim onkološkim bolesnicima unutar Republike Srpske.

 

Osnivanje Centra za radioterapiju u Banja Luci obezbijedilo bi:

–      Tretiranje 1.893 onkološka pacjenta godišnje primjenom radioterapijske metode, dostupnost i blizinu kapaciteta za liječenje radioterapijom, što bi značajno umanjilo konsekvence ne samo na pacjente, nego i na članove njihove porodice,

–      Smanjenje troškova na globalnom nivou za liječenje van Republike Srpske, zapošljavanje (35 zaposlenih) i edukovanje vlastitog visoko i srednje obrazovnog kadra.

 

Radioterapija je vrlo skup način lječenja koji uz visokoeducirane i kompleksne ekipe ljudi koristi i uređaje za zračenje koji se ubrajaju u uređaje visoke tehnologije. Ova činjenica podrazumijeva visoke investicije u opremanje jednog centra za radioterapiju kao i značajno ulaganje u kadar koji treba takav centar da opslužuje.

 

Na osnovu procjena za narednih 10 do 15 godina u Republici Srpskoj će se broj novootkrivenih malignoma kretati u intervalu od 3,500 do 5,200 godišnje. Godišnja incidenca rasta u zemljama u razvoju je od 4 do 5%. Na 4,000 oboljelih od karcinoma bar 50% je potrebno u procesu liječenja tretirati radioterapijskim postupkom što iznosi do 2,000 slučajeva godišnje. Uspostavljanje Centra za radioterapiju u Banja Luci opravdano je kako sa ekonomskog tako i sa društvenog stanovišta.”